Hulp nodig bij keuzes pensioen (als partner van de) DGA en in echtscheiding?

https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20170307/wetsvoorstel_uitfasering_pensioen.Voor 1 juli 2017 is het belang om te zorgen dat er geen pensioen meer in de B.V. wordt opgebouwd. De regelgeving met betrekking tot echtscheidingen of het verbreken van de samenleving is complex en dat blijkt ook uit onderstaand praktijkvoorbeeld. Ik heb besloten om regelmatig een praktijkcasus te delen, zodat duidelijk is hoe de adviespraktijk er uitziet. De financiën en in dit voorbeeld de onderneming (B.V.) zijn daarbij een groot obstakel. Ben jij die DGA of partner van 1 van de 100.0000 DGA”s die direct actie moet ondernemen? Mijn advies is om de keuze van het pensioen te combineren met het goed regelen van de echtscheiding. Wat zijn de financiële gevolgen en wat zijn de mogelijkheden voor jou als partner van de DGA? Jouw akkoord is van belang alvorens een keuze gemaakt kan worden.

Scheiden zonder financieel inzicht kan zorgen voor hoge kosten achteraf en alsnog een escalatie. Wat heb je aan een behandelplan (convenant) dat niet doordacht is en onvoldoende toegespitst op jullie situatie? De financiële berekeningen zijn dan bijvoorbeeld gebaseerd op verkeerde uitgangspunten.

Ik vergelijk het maar met het volgende. Stel je voor…… Je bent ziek en gaat naar de huisarts. Die verwijst je door naar de specialist in het ziekenhuis om onder behandeling te gaan. Vervolgens kom je bij de specialist en krijg je direct het behandelplan voorgelegd zonder dat er eerst een analyse gemaakt is en een diagnose is gesteld. Deze teken je direct, zodat je van start kan gaan om beter te worden. Zie ook mijn eerdere publicatie op: https://www.linkedin.com/pulse/stappenplan-scheiden-begint-met-een-bezoek-aan-jouw-suzanne

DE CASUS:

De heer en mevrouw zaten in mediation. Het was de bedoeling om snel te schakelen, zodat ze verder konden met hun leven. Beide partijen werden door de advocaat-mediator bijgestaan om een convenant te kunnen sluiten. De man was in dit geval financieel beter onderlegd, omdat hij ondernemer is (met financiële expertise) en daarnaast had hij ook zijn accountant als vertrouwenspersoon om mee te sparren. De vrouw voelde dat zij ook een belangenbehartiger nodig had, want zij wist eigenlijk niet van de hoed en de rand. Zij nam contact op met mij om inzicht te krijgen in haar positie en belang bij de echtscheiding.

De positie van de partner

 • Pensioenafspraken mogen niet worden verminderd zonder toestemming van de partner. Bij verevening van de pensioenrechten bij scheiding heb jij als ex-partner recht op uitbetaling van 50% van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en op het volledig bijzonder nabestaandenpensioen. Voor het veilig stellen van de rechten voor de ex-partner zie rechtspraak[1]. Onvoldoende liquide middelen is alleen nog een argument om afstorting tegen te gaan zonder de continuïteit van de onderneming in gevaar te brengen.
 • Als de DGA later toch nog wenst af te kopen of omzetting naar een ODV wil regelen is er weer toestemming nodig van jou als ex-partner.
 • Op het moment dat het (commercieel of ODV) pensioen afgestort wordt heb jij als ex partner de zekerheid dat het in de toekomst ook uitbetaald wordt. Daarmee is het pensioen dus ook beschermd tegen faillissement van de B.V.
 • Bij overlijden kom jij als ex-partner in aanmerking voor een nabestaandenpensioen, tenzij jullie iets anders hebben afgesproken. Jullie kunnen met elkaar afspreken dat bij de omzetting van het pensioen in een oudedagsvoorziening je af zal zien van dit recht. Ter compensatie zou er bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering afgesloten kunnen worden in privé op het leven van de DGA. Dit is veelal veel goedkoper, maar de mogelijkheden hangen ook af van de gezondheid. Niet altijd kan er een nieuwe verzekering worden afgesloten.
 • Mijn advies om nu dus een definitieve keuze te maken voor de toekomst, rekening houdend met de scheiding en jullie beider belangen! Er zijn feitelijk twee belangen:

-Belang BV en DGA: continuïteit en extra lasten financiering

-Belang als ex-partner: veiligstellen

 • Veilig stellen kan goed zijn, maar heeft ook impact op de vermogenspositie en vermogensopstelling van jullie beide. Daarnaast is het dan weer van belang of jullie getrouwd zijn. Zijn er huwelijkse voorwaarden, is er sprake van een finaal verrekenbeding bij scheiding, is er sprake van gemeenschap van goederen of is er uitsluiting van gemeenschap met een periodiek verrekenbeding bij echtscheiding die nooit uitgevoerd is?
 • Zaken die relevant zijn in de echtscheiding en de B.V. zijn: de hoogte van de Rekening Courant in de B.V., aan te trekken financieringen in verband met de echtscheiding, inkomen in de B.V., de invloed van extra financieringslasten en bijvoorbeeld aantrekken van extra personeel. Vaak zie je dat de ex partner extra werkzaamheden verrichtte in de B.V. Niet altijd kan het inkomen van de DGA op hetzelfde niveau blijven na echtscheiding. Dus indirect heeft de keuze met betrekking tot het pensioen in de B.V. ook invloed op bijvoorbeeld de hoogte van de partner- en kinderalimentatie. Dit werkt weer door op het netto besteedbaar inkomen na de echtscheiding.

De wet (vanaf 1 april 2017) kent de volgende drie mogelijkheden:

Kijk bijvoorbeeld ook op deze link voor meer informatie en duidelijkheid. Het is van 2016 maar een duidelijke weergave van de mogelijkheden https://www.youtube.com/watch?v=FFtLHVbXdq4

1.       Afkoop tegen korting op de grondslag

Het pensioen mag worden afgekocht op basis van de fiscale waarde. Over de afkoop wordt een belastingvoordeel gegeven als deze plaatsvindt in 2017, 2018 of 2019. Dat belastingvoordeel is het grootst in 2017, dan blijft namelijk 34,5% van de fiscale voorziening buiten de belastingheffing. Dit percentage loopt af. In 2018 bedraagt het 25% en in 2019 daalt het naar 19,5%. Voor DGA’s die nog niet met pensioen zijn, geldt dat het belastingvoordeel wordt gegeven over de stand van de fiscale voorziening per 31-12-2015. Deze optie geeft kostenbesparing, vereenvoudiging en vrijheid, maar is niet altijd de beste optie rekening houdend met alle wensen en uitgangspunten. Belangrijk is ook hoe het vermogen op dit moment belegd is en met welk risico. Het rendementsscenario in de toekomst speelt ook mee.

2.       Omzetting naar oudedagsverplichting (ODV)

Als de DGA van het huidige eigen beheer af wil, kan de eigenbeheer voorziening omgevormd worden naar een ‘oudedagsverplichting’. Dit gebeurt op basis van de fiscale waarde. De keuze moet worden gemaakt voor het gehele pensioen, het is niet mogelijk om een deel af te kopen of een deel om te zetten in een ODV. Na de omzetting in een ODV kan het zinvol zijn dat na bepaling van de waarde van de BV het pensioen van de (ex) partner uit de BV gehaald wordt. Op deze manier is het veilig gesteld voor de ex- partner. Dit bedrag kan gestort worden op een bankspaarproduct of bij een verzekeraar. Dit betekent wel dat dit ten koste gaat van de liquide middelen van BV’s. Er zou ook overlegd kunnen worden om het in de BV te laten en pas bij pensionering van de DGA uit de BV te halen en af te storten. Op deze manier komt de continuïteit van de onderneming niet in gevaar.

3.       Behoud eigen beheer op basis van premievrij pensioen (staking opbouw) –  niets doen

Het opgebouwde pensioen moet op de pensioendatum of bij overlijden ‘gewoon’ conform de pensioenovereenkomst worden uitgekeerd, voor zover van toepassing, rekening houdend met de overeengekomen indexatie. Ook de ‘dividendtoets’ blijft van toepassing: de DGA mag pas dividend uitkeren als de BV voldoende middelen heeft om het toegezegde pensioen na te komen. En bij scheiding blijft de (ex) partner recht houden op haar/zijn pensioendeel conform de wettelijke regeling. Bij deze variant blijft de commerciële waarde van het pensioen oprenten. Er kan afgestemd worden dat het commerciële pensioen afgestort zal worden. Er zijn liquide middelen nodig om het bedrag bij de verzekeraar af te storten. Door de afstorting van een hogere waarde dan de fiscaal toegelaten waarde van de verplichting ontstaat er een verlies in de BV. Na teruggaaf van de Vennootschapsbelasting (20%) geeft dit een daling van de winstreserve. Ook voorkomt de DGA hiermee dat de ex-partner zonder pensioen achterblijft bij onverwacht vroegtijdig overlijden van de DGA. Als het pensioen ondergebracht wordt bij de verzekeraar wordt er vanaf pensioenleeftijd van de DGA of bij overlijden van de DGA levenslang pensioen uitgekeerd aan de ex-partner. Het nadeel is dat bij het afstorten van de pensioenverplichting ook kosten in rekening gebracht worden door de verzekeraar. Daarmee stijgt de koopsom die gedaan moet worden. De reden dat deze bedragen hoger zijn dan de feitelijk opgebouwde bedragen heeft te maken met onderstaande punten: Extra kosten voor administratie, beheer en incasso, kosten voor inrekening van (eventuele) indexaties en kosten voor het zogenoemd ‘langleven’ risico. Daarnaast zal bij overlijden van alle pensioengerechtigden het pensioen vervallen aan de verzekeraar in plaats van aan de erfgenamen.

Onderstaand het stappenplan wat ik veelal gebruik zodat er een correct advies gegeven kan worden:

Stap 1:               Analyseer de situatie

Wat is de huidige uitgangspositie en op wat voor manier wensen jullie daadwerkelijk te scheiden? Hoe ziet jullie nieuwe toekomst eruit en wat vind je belangrijk hierin? Daarnaast is het van belang je niet op te laten jagen. Soms is één van de partners al verder in het (rouw)proces dan de ander. Voor goed scheiden is persoonlijke professionele begeleiding nodig op verschillende vlakken. Belangrijk is dat jullie niet verder gaan als vechtende exen. Het is van belang dat het financiële, fiscale en juridische advies van de echtscheiding betrouwbaar en uitvoerbaar is.

Stap 2:               Stel een diagnose

Het meest verstandig is om alle feitelijkheden op een rij te laten zetten en de fiscale, juridische en financiële consequenties te laten doorrekenen . Het belangrijkste is dat jullie allebei focus hebben op waar je naar toe wilt, zodat berekeningen gemaakt kunnen worden met de correcte uitgangspunten. Daarin is ook van belang dat het niet altijd om gelijk krijgen gaat, maar om jullie beider geluk.

Stap 3:                 Los urgente zaken direct op

Een voorbeeld is bijvoorbeeld het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of aanpassing van het testament.

Stap 4:               Het behandelplan (het convenant)

Het convenant is de output van alles wat samen, met behulp van de advocaat, mediator en eventueel andere ingeschakelde specialisten besproken is. Met het behandelplan gaan jullie een toekomst tegemoet, die duidelijk uitgestippeld is. Een toekomst waar de mogelijke obstakels die jullie onderweg tegen komen al ondervangen zijn. Zodra de scheiding rond is ziet soms de andere partner geen noodzaak om de huidige gemaakte afspraken te wijzigen. Helaas is het huidige convenant dan wel hetgeen waar aan vastgehouden wordt. Dit kan alleen eenzijdig gewijzigd worden door het indienen van een verzoek bij de rechtbank met behulp van een advocaat.

Conclusie:

Bij scheiden is het van belang in alle rust beslissingen te nemen op een gefundeerde en weloverwogen manier. Het is van belang dat jullie beiden beseffen wat de uitwerking is van de te maken afspraken. Anders komen jullie achteraf voor vervelende verassingen te staan. Schakel een RFEA adviseur ondernemer in. Het Register Financieel Echtscheidingsadvies telt 170 leden. ‘’38 leden hebben de specialisatie RFEA Ondernemer afgerond, waarvan 20 leden ook financieel planner zijn. Suzanne de Moor (eigenaar van More Advice) is zowel RFEA adviseur ondernemer als Financieel Planner” (FFP) Juist in deze complexe situaties kan zij zorgen voor een duidelijke win-win situatie.

Mochten er naar aanleiding van dit blog vragen zijn over jullie individuele situatie of de mogelijkheden voor ondersteuning als professional in het echtscheidingsproces, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Ik kan optreden als financiële sparringpartner, aansluiten bij het gesprek met de accountant (ook in het kader van zorgplicht) en langs de zijlijn begeleiden. Uiteraard doe ik dat zonder escalatie te veroorzaken maar juist de voortgang van de echtscheiding te waarborgen. Het geeft mij als financieel echtscheidingsplanner veel voldoening om mensen weer een objectief en goed perspectief te bieden op een nieuwe fase in hun leven.

Disclaimer: deze blog betreft algemene voorlichting en dient op geen enkele wijze als (vervanging voor) advies. Het gebruik van de informatie is steeds voor eigen risico, rekening en verantwoording van de gebruiker van de informatie.

Stappenplan scheiden

De regelgeving met betrekking tot echtscheidingen of het verbreken van de samenleving is complex en dat blijkt ook uit onderstaand praktijkvoorbeeld. Ik heb besloten om regelmatig een praktijkcasus te delen, zodat duidelijk is hoe de adviespraktijk er uitziet en waar cliënten en professionals tegen aan kunnen lopen. De financiën zijn daarbij vaak een groot obstakel. Ik merk, dat partijen er vaker voor kiezen om eerst het convenant te laten opstellen en daarna pas de consequenties te bekijken. Waarom is het hier de omgekeerde wereld vraag ik mij af? …………………………… Er wordt niet beseft wat de impact is van het maken van onvoldoende doordachte keuzes bij een echtscheiding. Ook kunnen scheidingen zonder financieel inzicht zorgen voor hoge kosten achteraf en alsnog een escalatie van de verhoudingen tussen de exen. Wat heb je aan een behandelplan dat niet doordacht is en onvoldoende toegespitst op de jullie situatie? De financiële berekeningen van de partner en kinderalimentatie zijn dan bijvoorbeeld ook vaak gebaseerd op verkeerde uitgangspunten.

Ik vergelijk het maar met het volgende. Stel je voor…………………………… Je bent ziek en gaat naar de huisarts. Die verwijst je door naar de specialist in het ziekenhuis om onder behandeling te gaan. Vervolgens kom je bij de specialist en krijg je direct het behandelplan voorgelegd zonder dat er eerst een analyse gemaakt is en een diagnose is gesteld. Deze teken je direct, zodat je van start kan gaan om beter te worden. Uiteraard is het beter om eerst de goede en juiste diagnose te stellen en daarna een behandelplan op te stellen.
Mensen hebben bij een echtscheiding een financiële huisarts nodig. Iemand die de situatie analyseert en doorvraagt wat de klachten zijn en waar de pijn zit. Vervolgens kan de diagnose gesteld worden. Daarna moeten urgente zaken direct opgelost worden. Het behandelplan (echtscheidingsconvenant) komt daarna aan bod. Op deze wijze wordt de rust gecreëerd, die jullie zoeken. De financiële huisarts bekijkt ook welke specialisten ingeschakeld moeten worden en houdt regie in het proces.
DE CASUS:
De heer en mevrouw G. zaten in mediation. Het was de bedoeling om snel te schakelen, zodat ze verder konden met hun leven. Beide partijen werden door de mediator aangemoedigd een convenant te sluiten, waarna mevrouw naar mij werd doorverwezen. De man was in dit geval financieel beter onderlegd en wist wat de impact was van de echtscheiding op zijn financiële situatie. Mevrouw wist dit niet, maar voelde zich gedwongen om snel te schakelen. Onderstaande obstakels en problemen kwamen naar boven uit het echtscheidingsconvenant.
OBSTAKELS

 • Afzien partneralimentatie: Mijn vraag was of er al duidelijkheid was omtrent de woning en de mogelijkheden qua financieren. Toen kwam het welbekende kip-ei verhaal. De hypotheek adviseer moet eerst het convenant hebben en kon na echtscheiding pas aangeven of het wel of niet kon. Dit betekent dus dat het risico in deze situatie is dat alle afspraken in het convenant niet juist zijn en gebaseerd op de daadwerkelijk situatie. Wat nu als de hypotheek niet rondkomt en de vrouw heeft afgezien van partneralimentatie?
 • Behouden woning: Mevrouw wilde wel dat de man in de te dureechtelijke woning bleef wonen omwille van het belang van de kinderen. Dit
  betekende in dit geval wel dat er veel minder (tot geen) ruimte was voor
  partneralimentatie vanwege het geen rekening gehouden met een te hoge woonlast bij op de berekening van de partneralimentatie.
 • Verdelen kosten kinderen: De kinderen zouden 50/50 bij ieder van de ouders wonen. En er was afgesproken om de lasten van de kinderen te betalen van de kinderrekening. De (kinderopvang) kosten van de ouders waren veel hoger en het zou er dus op neer komen dat het bedrag op de kindrekening niet voldoende zou zijn in de praktijk. Er werd als oplossing bedacht die ieder in zijn of haar draagkracht zou bijdragen aan de extra kosten. Mevrouw besefte niet dat deze kosten nog van haar netto besteedbaar inkomen af gingen.
 • Financiële verdeling: Er was afgestemd dat alle gemaakte kosten gezamenlijk betaald zouden worden. Zoals hypotheekadvies man, kosten financieel specialist, kosten notaris. In dit geval was dat niet gunstig. Voor de man zijn de hypotheek en notaris kosten gedeeltelijk aftrekbaar i.v.m.het verwerven van een halve woning. De kosten van de financieel specialist waren voor mevrouw aftrekbaar vanwege het advies in verband met het verkrijgen van inkomensvoorzieningen.
 • Waarde BV: deze was meegenomen in de waardering op O,maar de rekening courant vanuit privé naar de BV werd wel gezamenlijk verdeeld. Dit hoeft geen probleem te zijn maar dan is er ook objectiviteit nodig en de prognosecijfers van de BV.

MOGELIJK (ANDERE) OPLOSSINGEN EN TIPS

 • Kijk bijvoorbeeld op de checklist, die is opgesteld door de federatie financieel planners, http://www.ffp.nl/lifeevents/relatie/scheiden/chec… of op www.verderonline.nl de website van de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators voor het stappenplan
 • Afspraken opnemen in het convenant voor het geval, dat de financiering niet rondkomt. Wat wordt er dan afgestemd qua partneralimentatie, etc?
 • Als het overnemen van de woning nu geen mogelijkheid is afstemmen om bijvoorbeeld nog twee jaar verbonden te blijven aan de hypotheek. Een alternatieve oplossing kan zijn om samen een beleggingspand aan te kopen op basis van huurstromen, die mevrouw kan opbrengen. Dit kan niet zomaar en hier zitten ook haken en ogen aan. Daadwerkelijk kijken wat de lasten dan worden en duidelijke afspraken maken. Hierbij kan rekening gehouden worden met de echtscheidingsregeling en het feit dat de hypotheek voor de vertrekkende partij nog twee jaar aftrekbaar blijft zolang dit deel (in deze casus 50%) nog betaald wordt. Denk hierbij wel aan de risico’s van de onverdeelde woning bij echtscheiding: vervallen van de echtscheidingsregeling na 2 jaar, overgangsrecht kan komen te vervallen voor vertrekkende partner, aansprakelijkheid voor hypotheek blijft ondanks afwijkende afspraken in convenant, risico’s van alsnog een gerechtelijke procedure. ie ook mijn blog over “de risico’s en aandachtspunten bij een onverdeelde woning”: https://www.linkedin.com/pulse/de-onverdeelde-woni…
 • Indien de woning onverdeeld blijft denk dan ook aan de mogelijkheden van de huidige hypotheek. Kunnen deze lasten verlaagd worden, hoe zit het met gekoppelde polissen? Wanneer loopt de huidige rentevaste periode af? Als dat gedurende de scheidingsregeling is, is het bverstandig de rente op variabel te zetten. Dan kan er bij eventuele toedeling boetevrije afgelost worden of op de huidige rente vastgezet te worden. Bij toedeling zal namelijk de huidige hypotheekconstructie geheel opgebouwd moeten worden als die moet voldoen aan de nieuwe regels. Er kunnen overigens nog steeds aflossingsvrije leningen worden afgesloten met inachtneming van de 50% aflossingseis uit de Gedragscode Hypothecaire Financieringen, maar de rente over een dergelijke lening is dan niet fiscaal aftrekbaar.

Stap 1: Analyseer de situatie


Wat is de huidige uitgangspositie en op wat voor manier wensen jullie daadwerkelijk te scheiden? Hoe ziet jullie nieuwe toekomst eruit? Denk hierbij ook aan de toekomst voor de kinderen. Wat vind je belangrijk in de nieuwe toekomst. Daarnaast is het van belang je niet op te laten jagen. Soms is één van de partners al verder in het (rouw)proces dan de ander. Voor goed scheiden is persoonlijke professionele begeleiding nodig op verschillende vlakken. Door deze begeleiding kunnen jullie als ouders samen kwalitatief goede afspraken maken en ontstaat er ook ruimte voor de wensen en verwachtingen van de kinderen. Maar nog belangrijker is dat jullie verder gaan als collega-ouders en niet als vechtende exen. Het is van belang dat het financiële, fiscale en juridische advies van de echtscheiding betrouwbaar en uitvoerbaar is.
Stap 2: Stel een diagnose


Het meest verstandig is om alle feitelijkheden op een rij te laten zetten en de fiscale, juridische en financiële consequenties te laten doorrekenen . Het belangrijkste is dat jullie allebei focus hebben op waar je naar toe wilt, zodat berekeningen gemaakt kunnen worden met de correcte uitgangspunten. Zo komen jullie goed beslagen ten ijs en kunnen jullie de juiste keuzes maken. Daarin is ook van belang dat het niet altijd om gelijk krijgen gaat, maar om jullie beider geluk. Als het vervolgens duidelijk is wat en welk probleem er opgelost moet gaan worden, zet dat dan duidelijk op papier. Schakel een financiële huisarts (financieel planner) in, zodat hij of zij dat voor jou specialisten kan inschakelen. Denk aan een kindbehartiger, kindercoach, notaris, makelaar en in sommige gevallen ook een fiscalist. Een financieel planner (www.vooruitkijken.nl) kan kijken naar de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden van jullie toekomstwensen met betrekking tot een andere woning. De medewerker van de bank of tussenpersoon geeft vaak pas concreet aan berekeningen te kunnen maken van een individuele situatie als het echtscheidingsconvenant er is. Dan kan namelijk het complete hypotheekadviestraject gestart worden. Een compleet hypotheektraject is in deze fase nog niet nodig. Jullie hebben antwoord en begeleiding nodig op vraagstukken, zoals het te verwachten netto besteedbaar inkomen na de scheiding, de mogelijkheden met betrekking tot de hypotheek, het pensioen, het vermogen en lijfrentepolissen. Ondernemers moeten zelfs nog verder kijken: wat zijn de fiscale consequenties voor de onderneming en wat is de waardering van de onderneming, in verband met de verdeling of verrekening van het vermogen?
Kindbehartiger: De Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een scheidingssituatie, om te luisteren naar hun stem, hen uitleg te geven, alsmede hun positie te borgen, het liefst zo vroeg mogelijk als ook (enkele) jaren na de scheiding. De Kindbehartiger zorgt ervoor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief en vertaalt deze richting ouders, verzorgers, overige belanghebbenden en indien nodig richting het juridisch speelveld. (www.kindbehartiger.nl).
Boekhouder/accountant: Hoe gaan jullie om met de belastingaangifte in het jaar van scheiding en wat is het gunstigst in jullie situatie. Niemand zit erop te wachten om duizenden euro’s terug te moeten betalen aan de belastingdienst. In het jaar waarin je niet meer samen woont en de echtscheiding ingediend is, kun je nog kiezen om het hele jaar als fiscaal partners behandeld te worden. Er kunnen wel afspraken gemaakt zijn in het convenant maar als de aangifte niet juist wordt gedaan kloppen de onderliggende berekeningen niet en dus ook het daadwerkelijk netto besteedbaar inkomen. Hier gaat het vaak mis in de echtscheidingspraktijk en aan te raden is om bij ieder echtscheiding af te spreken dat de aangifte in het jaar van echtscheiding en ten tijde van onverdeeldheid van de woning door dezelfde boekhouder/accountant gedaan wordt.


Stap 3: Los urgente zaken direct op

Onderstaande aan aantal voorbeelden:

 • Overlijdensrisicoverzekering:
 • Aanpassing testament: Het aanpassen van het testament is vaak ook al wenselijk. Volgens de wet ben je formeel nog steeds getrouwd als de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank nog niet is ingeschreven door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Dat betekent dat als je voor die tijd overlijdt jouw toekomstige ex ineens jouw weduwe of weduwnaar is. En dus ook van jou erft (samen met de kinderen als de langstlevende regeling van toepassing is). Jij kunt voor die situatie in je testament laten opnemen dat je je (toekomstige) ex-man of ex-vrouw onterft. Zie ook http://www.ntrs.nl/links/notaris-termen-wat-beteke…
 • Het aanpassen van de schadeverzekeringen:

Stap 4: Het behandelplan


Het convenant is de output van alles wat samen, met behulp van de advocaat, mediator en eventueel andere ingeschakelde specialisten besproken is.Maar een waarschuwing is wel op zijn plaats, omdat er helaas nog steeds advocaten zijn, die slechts als postbus fungeren voor mediators en scheidingsbegeleiders. Gemaakte convenanten worden dan zonder toetsing van het juridisch kader zonder meer doorgesluisd naar de rechtbank. Op deze manier verliest de advocaat zijn of haar belangrijkste rol in de echtscheiding. Een advocaat is noodzakelijk voor het juridische kader, een financieel planner voor het financiële kader, een kindercoach of kindbehartiger voor de kinderen en een belastingadviseur voor de belastingaangifte. En nee, dit hoeft zeker niet duurder te zijn, maar zal eerder geld besparen omdat de juiste fiscale, financiële en juridische keuzes gemaakt worden. Het maakt niet uit waar je instapt in de trein, uiteindelijk zul je elk station moeten passeren. Vergeet ook niet om gedurende de reis eens uit het raam te kijken en te beseffen waar je nu staat. Met het behandelplan gaan jullie een toekomst tegemoet, die duidelijk uitgestippeld is. Een toekomst waar de mogelijke obstakels die jullie onderweg tegen komen al ondervangen zijn. Denk eraan als één van jullie een nieuwe partner krijgt, de kinderen extra zorg nodig hebben, er minder gewerkt wordt etc. Het belangrijkste is dat jullie on speaking terms blijven, maar helaas is dat in de praktijk niet altijd het geval. Zodra de scheiding rond is ziet soms de andere partner geen noodzaak om de huidige gemaakte afspraken te wijzigen. Helaas is het huidige convenant dan wel hetgeen waar aan vastgehouden wordt. Dit kan alleen eenzijdig gewijzigd worden door het indienen van een verzoek bij de rechtbank met behulp van een advocaat. Het beste kunnen er duidelijke afspraken gemaakt worden voor nu maar ook over de toekomst zo lang de ander nog een stok heeft om mee te slaan. Dit klinkt heel hard maar zo werkt het helaas vaak in de praktijk. Er zijn vaders of moeders die bijvoorbeeld nog vasthouden aan een ouderschapsplan dat is opgesteld toen hun kind nog 1 jaar was. Inmiddels is hun kind 9 jaar oud en geeft het aan vaker bij de andere ouder te willen zijn. Helaas is wijziging van de omgangsregeling alleen mogelijk in overleg en als dat niet gaat, dan is een gang naar de rechter noodzakelijk. Van dit soort gevechten zijn helaas kinderen vaak de dupe.
Conclusie:


Bij grote financiële beslissingen is het fijn als iemand met verstand van zaken met je meedenkt en er voor zorgt, dat je niet van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Bij scheiden is het van belang in alle rust beslissingen te nemen op een gefundeerde en weloverwogen manier. Overweeg je te scheiden en wil je graag de financiële, fiscale en juridische consequenties inzien alvorens de definitieve stap te zetten, dan is het goed om advies in te winnen bij een financieel planner. Het is van belang dat jullie beiden beseffen wat de uitwerking is van de te maken afspraken. Anders komen jullie achteraf voor vervelende verassingen te staan. Als vertrouwenspersoon hoort er geschakeld te worden tussen andere adviseurs die nodig zijn. Een financieel planner als verbindende schakel in het proces van echtscheiding tussen advocaat, mediator of financiële instelling is een aanbeveling bij de huidige ingewikkelde wet- en regelgeving.

Suzanne de Moor runner-up financieel planner van het jaar 2016

Noordwijkse Suzanne de Moor runner-up FFP-Financieel planner van het Jaar 2016 Suzanne de Moor uit Noordwijk heeft tijdens het jaarlijkse congres voor financieel planners met een minimaal verschil de tweede plaats bemachtigd bij de Verkiezing FFP-Financieel planner van het Jaar 2016.

De gecertificeerde financieel planner van More Advice moest het afleggen tegen Geert Reyners (Rabobank Rijk van Nijmegen). Jacco Los (Comminz, Zwijndrecht) werd derde. Wie de Verkiezing won werd duidelijk na een intensief juryberaad van de beroepsorganisatie FFP en een online-stemronde onder de circa 4.000 aangesloten financieel planners. De jury beoordeelde op onder andere de integrale kennis van alle relevante financiële vakgebieden, klantgerichte vaardigheden en het vermogen om complexe financiële zaken helder en voor de klant begrijpelijk mondeling en schriftelijk te communiceren. Naamsbekendheid vergroten Met de verkiezing FFP-Financieel planner van het Jaar wil FFP bijdragen aan een grotere naamsbekendheid voor financiële planning.

De titel maakt voor consumenten zichtbaar dat gecertificeerd financieel planners grote toegevoegde waarde hebben voor klanten met financiële levensvragen. De verkiezing draagt daarnaast bij aan vergroting van de beroepstrots van de financieel planner. Stemprocedure Dit jaar konden voor het eerst alle circa 4.000 FFP-leden digitaal stemmen op één van de drie finalisten. In combinatie met het juryoordeel, dat zwaarder in het oordeel woog, werd na het tellen van alle stemmen duidelijk dat Geert Reyners de beste beoordeling kreeg voor zijn, tijdens de verkiezingsronde uitgewerkte, financieel plan en videopresentatie.

Zie bronnen:

http://www.blikopnoordwijk.nl/nieuws/item/8200-financieel-planner-van-het-jaar-2016-suzanne-de-moor

http://www.bollenstreekomroep.nl/nieuws/33683

http://www.duinenbollenstreekintobusiness.nu/nieuws/noordwijkse-suzanne-de-moor-runner-up-ffp-financieel-planner-van-het-jaar-2016.html

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Samenwoners en restschuld

De rechtbank te Rotterdam heeft recent uitspraak gedaan in een situatie waarbij 2 samenwoners een restschuld overhielden na de verkoop van een fiscale eigen woning. Bijzonder in deze casus was dat de hypothecaire lening op beide namen was gesloten, maar de woning op naam van één van beiden stond. De vraag welke voorlag was, wie van beiden nu verplicht is deze restschuld te dragen. Zie de bijlage ffp-kennis-actualiteit-5969 voor het gehele artikel van de FFP.

Uitspraak Rechtbank Rotterdam:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2016:4320 Artikel 6.10 BW: http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/2016-07-01
Uitspraak Hof Den Haag 12 december 200:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSGR:2007:BC2040

7-Wonen

ffp-kennis-actualiteit-5969

Campagne Finale Financieel Planner van het jaar 2016 gestart!

Suzanne de Moor is 38 jaar en woont in Noordwijk aan Zee met haar man, twee dochters en zoon. In Noordwijk staat haar eigen kantoor More Advice. Suzanne wil als een financiële huisarts zijn. Ze analyseert en stelt een diagnose. Urgente zaken worden meteen opgelost. Het belangrijkste is het behandelplan voor de toekomst met doorverwijzing naar andere specialisten wanneer nodig. Hiermee creëert ze de rust die mensen zoeken.

IMG_2724

Uw financiële huisarts!

Sinds 2009 is Suzanne de Moor gecertificeerd financieel planner en lid van FFP. In de video vertelt juryvoorzitter Andrea Middel FFP CFP® uit waarom Suzanne in de finale staat en vertelt ze meer over haarzelf en haar ambitie als financieel planner.

Stem op Suzanne de Moor, dan word zij wellicht financieel planner van het jaar 2016!

Het is haar ambitie om ervoor te zorgen dat de financieel planner landelijk bekend wordt bij o.a. de advocatuur en het notariaat vanwege de noodzakelijke rol van een financieel planner in scheidingen. Ze pleit voor een financieel planner als schakel in het proces van scheiding tussen advocaat, mediator en bank of financiële instelling.  Dus wil je dat zij haar ambitie waar kan maken, stem dan op haar als ambassadeur voor de stichting FFP het komende jaar!

(alleen mogelijk om te stemmen voor FFPérs). Ga naar https://ffpfinancieelplannervanhetjaar.digitaleverkiezing.nl en log in met je unieke gebruikersnaam en wachtwoord, die je 1 september ontvangen hebt via e-mail!

Suzanne wil hierbij onderstaande bedrijven bedanken voor het ondersteunen in haar bedrijfsvoering:

Publicatie artikel “Financieel Planner als Schakel bij echtscheiding” in FFP Magazine

Klik op de link om de volledige publicatie te lezen: Ffpmagazine Financieel Planner als schakel bij echtscheiding

Suzanne de Moor genomineerd voor titel financieel planner van het jaar 2016

Tien planners in de race voor titel FFP-Financieel planner van het Jaar 2016

Datum: 12-05-2016

Wie volgt Muriel Kamsma op als ambassadeur van financiële planning?

 

Tien gecertificeerd financieel planners maken kans op de prestigieuze titel FFP-Financieel planner van het Jaar 2016. Een financieel plan wordt voor de consument steeds relevanter. Beroepsorganisatie FFP werkt aan de kwaliteit van het FFP CFP®-keurmerk en scherpt haar leden aan door deze verkiezing te organiseren. Op 6 oktober wordt op het FFP Congres de winnaar ‘gekroond’.

Volgens Andrea Middel, voorzitter van de vakjury en bestuurslid FFP, helpt een goede financieel planner consumenten om bewuste financiële beslissingen te nemen. “Dat vraagt niet alleen om brede en hoogwaardige vakkennis, maar ook om mensenkennis. Bij de Verkiezing van de FFP-Financieel planner van het Jaar zal de jury de kandidaten op beide aspecten beoordelen. Met de huidige tien kandidaten hebben wij daar veel vertrouwen in.”

Verkiezingstraject

Dit voorjaar ging ronde 1 van de Verkiezing FFP-Financieel planner van het Jaar 2016 van start. Bijna 50 leden van de Vereniging FFP meldden zich aan en maakten vervolgens een online meerkeuzetoets. Ook moesten zij in een open vraag ingaan op een casus. Een jury heeft de toetsen beoordeeld, waarna een top tien is ontstaan.

In ronde 2 gaan deze tien nu een adviesgesprek aan met een consument, gespeeld door een acteur. De drie die op basis van dit gesprek het beste een alomvattend financieel plan opstellen, gaan door naar de finaleronde, waarin de financieel planners zichzelf op video moeten bewijzen. De circa 4.000 FFP-leden kunnen in september online hun stem uitbrengen op hun favoriet.

De tien genomineerden zijn:

Germa ten Have FFP MFP uit Raalte, werkzaam bij Gerritsen Adviesgroep Raalte

Martien Loeffen FFP MFP uit Groesbeek, werkzaam bij Mar10 Financiële Training, Coaching en Planning Groesbeek

Jacco Los FFP uit Zwijndrecht, werkzaam bij Comminz Drechtsteden Zwijndrecht

Suzanne de Moor FFP RFEA uit Noordwijk, werkzaam bij More Advice Noordwijk

Geert Reyners FFP MFP uit Amsterdam, werkzaam bij de Rabobank Amsterdam

Bart van Scherrenburg FFP RB REP uit Baarn, werkzaam bij Kop of Munt Laren B.V.

Erkan Sen FFP uit Utrecht, werkzaam bij Sen Interim Professional Utrecht

Ivar Sidler FFP MFP uit Rotterdam, werkzaam bij Rabobank Groene Hart Noord Alphen aan den Rijn

Johan Visser FFP MFP uit Montfoort, werkzaam bij Rabobank Rijn en Veenstromen Woerden

Heidi Wullink-Fierkens FFP uit Didam, werkzaam bij Handelsbanken Arnhem.

FFP CONGRES 2016

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse FFP Congres. Dit jaar vindt het FFP Congres 2016 plaats op 6 oktober te Nieuwegein. Aanmelden voor dit financieel planningsevenement, waar bijna 1.000 bezoekers kennis vergaren en hun netwerk vergroten, kan binnenkort

http://www.ffp.nl/nieuws/20160512-tien-planners-de-race-voor-titel-ffp-financieel-planner-van-het-jaar-2016

 

 

De eigen woning & scheiding of het verbreken van de samenleving

De regelgeving met betrekking tot echtscheidingen of het verbreken van de samenleving en de eigen woning is complex. De kennis is bij veel hypotheekspecialisten en financieel planners wel aanwezig, maar het toepassen daarvan  in de praktijk geeft vaak problemen.

Vooral lastig vanwege de regelgeving met betrekking tot het geven van advies binnen de complete hypotheekadviestrajecten die veelal geboden worden. Voor het eerste adviesgesprek over een nieuwe hypotheek betaalt de cliënt in de regel niets. In het gesprek moet de adviseur zijn cliënt duidelijk vertellen welke diensten hij voor de cliënt verricht en wat de kosten hiervan zijn. Tevens moet hij zijn dienstverleningsdocument overhandigen, waarin zijn werkwijze staat beschreven en waarin de cliënt  leest wat hij of zij  precies mag verwachten van zijn dienstverlening.

In de praktijk blijkt maar al te vaak dat de cliënt door advocaat of mediator naar de bank of tussenpersoon gestuurd wordt in plaats van naar een financieel planner[1]. Het is goed te onderkennen waar je als advocaat of mediator een stap terug zou moeten doen om samen te werken met andere experts. Stuur de cliënt niet van het kastje naar de muur. Het is al lastig genoeg om een echtscheiding vlekkeloos te regelen. Het uiteindelijke doel is toch om cliënten goed uit hun echtscheiding te laten komen en een vechtscheiding te voorkomen.

FFP en RFEA

De medewerker van de bank of tussenpersoon geeft vaak pas concreet aan berekeningen te kunnen maken van een individuele situatie als het echtscheidingsconvenant er is. Dan kan namelijk het complete hypotheekadviestraject gestart worden. Een financieel planner (FFP) (het liefst ook met de registratie RFEA, register financieel echtscheidings advies) kan wel ingeschakeld worden voor het maken van berekeningen voor de hypotheek en deze kan op uurbasis betaald worden. Een compleet hypotheektraject is in deze fase nog niet nodig.

Anders dan een verzekeringsagent, hypotheekadviseur of vermogensbeheerder is de financieel (echtscheidings) planner geen productadviseur. De kennis van de gecertificeerde financieel planner reikt dan ook verder dan de door de Wet financieel toezicht (Wft) gestelde eisen. Die bovenwettelijke kennis wordt geborgd doordat gecertificeerde planners zich continu moeten laten bijscholen. Daarbij kunnen FFP-leden niet volstaan met het bijwonen van seminars: hun kennis van veranderde wet- en regelgeving wordt getest door een onafhankelijke stichting. Om hun FFP-certificatie te behouden, moeten planners zich minimaal elke twee jaar op basis van een uitgebreide casus laten toetsen. [2]

Idealiter fungeert de financieel planner als een spin in het web. Je kunt het vergelijken met het bouwen van een huis. De financieel planner is de architect; daarna krijgt de cliënt  te maken met aannemers en onderaannemers, de productbemiddelaars en specialisten. De planner zorgt ervoor dat de juiste mensen aanschuiven om cliënt van het relevante specialistische advies te voorzien. En als de consument een “one stop shop” wil, kan de planner desgewenst ook de benodigde producten afsluiten.’ De financieel planner is vertrouwenspersoon en levert maatwerk zonder persoonlijk belang bij verkoop van “producten”.

Het echtscheidingsconvenant en/of akte van verdeling

Voor samenwoners is een convenant niet verplicht, maar het is wel aan te bevelen om goede afspraken op papier te laten zetten over de verdeling van de eigen woning. Zo zal er een waarde bepaald worden voor de eigen woning en er zal omschreven moeten worden wat er gebeurt met eventuele spaarpolis(sen). Ook eventuele schenkingen, die ingebracht zijn in de eigen woning hebben effect op de verdeling en het fiscale plaatje van de eigenwoningschuld.  

Het echtscheidingsconvenant is van belang voor de uitvoerbaarheid van het financiële gedeelte van de scheiding. Om te voorkomen dat het convenant niet voldoet aan de eisen van de bank of hypotheekverstrekker is het van belang, dat er getoetst wordt of het convenant voldoet aan wet- en regelgeving. Op deze manier kan de echtscheiding ook daadwerkelijk afgewikkeld worden.

Het is van belang dat de mogelijkheden met betrekking tot de hypotheek berekend worden. Onder andere de hoogte van de huidige hypotheek onder overgangsrecht en de mogelijkheden in de toekomst van  beiden. Kan één van beide in de echtelijke woning blijven wonen of moet de woning verkocht worden? Gaan ze huren of kopen ze een andere woning? Welke aankoopprijs is realistisch? Hoe ziet het netto besteedbaar inkomen eruit na scheiding? Voor het inzichtelijk maken van het netto besteedbaar inkomen zijn tegenwoordig goede tools beschikbaar, waardoor cliënten al heel veel zelf kunnen. Digitaal is het nieuwe normaal en cliënten zouden alleen een specialist in moeten schakelen voor vraagstukken waar echt een expert voor nodig is. Het is zonde om een schoenendoos met oude papieren uit te gaan zoeken voor de cliënt, terwijl cliënt dat makkelijk zelf kan.

De cliënt heeft antwoord en begeleiding nodig op onderstaande vraagstukken:

·         te verwachten netto besteedbaar inkomen na de scheiding

·         het maken en toetsen van financiële afspraken bij  echtscheiding

·         mogelijkheden met betrekking tot hypotheek

·         opzet van mogelijke nieuwe hypotheekconstructie

·         advies over verdeling, verrekening of conversie van pensioen. Dit hangt namelijk weer nauw samen met de mogelijkheden van een hypotheek.

·         advies over verdeling en verrekening van vermogen

·         advies over voortzetting, afkoop en/of verdeling van lijfrentepolissen

Voor de ondernemer gaat het nog verder:

·         de fiscale consequenties voor de onderneming

·         waardering van de onderneming in verband met de verdeling of verrekening van het vermogen

Hypotheekadvies dat gegeven wordt moet getoetst zijn aan de huidige wet- en regelgeving. De cliënt moet na een goed advies terecht kunnen bij elke bank of tussenpersoon. Een financieel planner als schakel in het proces van scheiding tussen advocaat mediator en bank of financiële instelling is een aanbeveling bij de huidige ingewikkelde wet/ en regelgeving.

Mochten er naar aanleiding van dit blog vragen zijn over een individuele situatie of de mogelijkheden voor ondersteuning als professional in het echtscheidingsproces, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

 

Suzanne de Moor FFP RFEA

Financieel Echtscheidings Planner bij More Advice

06-28418123 / suzanne@moreadvice.nl / www.moreadvice.nl

 

Alimentatiewetgeving verandert waarschijnlijk

De alimentatie wetgeving verandert naar verwachting op korte termijn. Met name de wetgeving voor alimentatie van ex-partners wordt sterk versoberd. Zowel VVD, PvdA, D66 als PVV hebben al in 2012 voorstellen ingediend om de alimentatie wetgeving op dit punt aan te passen.

Alle voorstellen voor de nieuwe alimentatie wetgeving pleiten voor inkorting van de duur van de partneralimentatie. Die zal in de toekomst in de meeste gevallen nog maximaal vijf jaar bedragen. Binnen de bestaande wetgeving is dat nog maximaal twaalf jaar.

Wie slechts enkele jaren getrouwd is geweest of als geregistreerd partners heeft samengewoond, krijgt in de nieuwe plannen nog korter of in het geheel geen alimentatie. De wetgeving zou een uitzondering willen maken voor huwelijken en geregistreerd partnerschappen die langer dan vijftien jaar hebben geduurd en waarvan één van de partners gedurende die tijd niet heeft gewerkt. De maximale duur zou in die gevallen tien jaar zijn.

Alimentatie wetgeving en hoogte partneralimentatie

Voor de hoogte van de partneralimentatie stelt de PVV geen wijzigingen voor. VVD, PvdA en D66 willen de jaarlijks indexatie afschaffen en de invloed van nieuwe partners niet langer laten meewegen. Verder stellen de drie partijen voor dat in de nieuwe alimentatie wetgeving de afkoop van partneralimentatie mogelijk is.

Alimentatie wetgeving: de financiële gevolgen

Een scheiding heeft veel financiële consequenties. Naast de kosten van de scheiding zelf moeten ex-partners rekening houden met grote veranderingen in hun inkomsten- en vermogensplaatjes. De nieuwe alimentatie wetgeving zal dit nog versterken.

Hoe deze veranderingen precies uitpakken, verschilt van geval tot geval. Is er sprake van een eigen woning? Hebben beide ex-partners een inkomen? Is er gemeenschappelijk vermogen? Wat is er vastgelegd in de (huwelijks)voorwaarden?

Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk kan u adviseren en helpen om op alle geldzaken die spelen bij een scheiding op een rij te zetten. Van de verdeling van het vermogen en de kosten van de kinderen tot partneralimentatie en uw pensioenrechten. Maar hij beantwoordt ook de vraag of u in het huis kunt blijven wonen en rekent voor u uit hoe hoog uw inkomen in de toekomst zal zijn.

Bron: http://www.ffp.nl/life-events/relatie/scheiden/alimentatie/alimentatie-wetgeving-verandert-waarschijnlijk

Doe vooral aangifte!

Doet u nooit aangifte of heeft de belastingdienst u een brief geschreven waarin staat dat u geen aangifte hoeft te doen? Doe het toch maar wel. Het is de enige manier om erachter te komen dat u geen geld laat liggen. Veel ouderen hebben bijvoorbeeld recht op een belastingteruggaaf om de simpele reden dat de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt en een laag inkomen hebben (ouderenkorting en/of alleenstaand zijn (alleenstaande- ouderenkorting). En ouders hebben vaak recht op op een belastingteruggaaf omdat ze kinderen hebben en daardoor een belastingkorting van toepassing is. Maar u moet wel aangifte doen.

In 2016 kunt u nog aangifte doen over de jaren 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015. Ons advies: vul eerst de aangifte in om te kijken wat u terug kunt krijgen en doe dat elektronisch, dat scheelt heel veel rekeningwerk. Heeft u een fiscaal partner, doe dan samen aangifte. Zo kunt u aftrekposten en vermogen optimaal verdelen en haalt u het maximale uit de aangifte.

Bron: Fiscalert januari 2016.